Η προθεσμία καταβολής του τελικού φόρου (αυτοφορολογίας) για το φορολογικό έτος 2020, που οφείλεται σύμφωνα με τη δήλωση εισοδήματος εταιρείας και αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς, παρατείνεται μέχρι…