Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με διάταγμα που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 από το Υπουργικό Συμβούλιο, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους 2022 έχει μεικτό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των €19.500 , απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης( ΤΦ1) για το έτος 2022.