Από 08 Ιανουαρίου 2024, η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και η τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA)

Η υποβολή αιτήματος για εγγραφή απαιτεί δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Αναλυτικές οδηγίες στον ιστότοπο του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax.


 From January 8, 2024, registration with the Tax Registry and changes to contact details are exclusively processed online via the TAX FOR ALL (TFA) Portal. Requesting registration requires creating an account on the platform.

Detailed instructions are available on the Tax Department’s website www.mof.gov.cy/tax.